Vedtægter

§1
Klubbens navn er Kolding Skakklub, og dens hjemsted er Kolding.
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.
Klubben er medlem af Dansk Skakunion.

§2
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
På den ordinære generalforsamling, der afholdes i maj eller juni måned, foretages valg af bestyrelse, samt revisor.
Regnskabet forelægges til godkendelse.
Der træffes beslutning om kontingent, og der behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben.
Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling.
Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Klubben tegnes i det daglige arbejde af formanden i forening med kassereren. Disse hæfter personligt i forhold til klubbens økonomi. Formanden eller kassereren kan derfor nedlægge veto ved aktiviteter, de finder økonomisk uforsvarlige. Det er nok, at en af parterne nedlægger veto.
Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

§4
Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener.

§5
Bestyrelsen bør i videst muligt omfang sørge for at der tilrettelægges turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
Bestemmelser for disse turneringer findes i et turneringsreglement, der ændres af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.
Til at lede turneringerne vælger bestyrelsen turneringsledere, en turneringskomité, og fastsætter endvidere regler for turneringen inden for turneringsreglementets rammer.

§6
Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt.
Medlemmerne kan forlange en sådan afholdt, når en tredjedel af medlemmerne ønsker det, og forslagene skriftligt tilstilles bestyrelsen.
Generalforsamlingen afholdes da senest 14 dage efter begæringens indlevering.

§7
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun tage gyldig beslutning, når halvdelen af klubbens medlemmer er mødt. I modsat fald sammenkaldes til en ny generalforsamling 8 dage senere, som tager beslutning uanset de mødendes antal.

§8
Afholdelse af ordinær generalforsamling bekendtgøres senest 30 dage forud med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres senest 8 dage forud. Bekendtgørelsen sker skriftligt til samtlige medlemmer. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling, og medlemmerne skal orienteres om indkomne forslag senest 10 dage før generalforsamlingen.

§9
Kontingent betales kvartalsvis.
Såfremt et kvartals kontingent ikke er betalt i det efterfølgende kvartals første måned kan et medlem udelukkes med 14 dages varsel. Optagelse kan ske mod betaling af det skyldige kontingent.

§10
Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling og kun når mindst 2/3 af de mødte, i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger – evt. ekstraordinære generalforsamlinger, og forslag herom har været anført på indkaldelserne til generalforsamlingerne.
Skal klubben ophøre med at bestå, overlades det til bestyrelsen nærmere at afgøre, hvad der skal ske med klubbens formue og øvrige aktiver, dog under hensyntagen til regler på området.

§11
Tvivl om forståelsen af disse love afgøres af generalforsamlingen.

- - - - - - - - -

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8.9.1966, med ændringer på generalforsamlingerne den 21.5.1970, 26.5.1971, 1.6.1992, 31.5.2012 og 09.05.2016.

Vedtægterne som pdf